Кога трябва да се докладва за нарушение на готовността за компютърни спешни случаи на САЩ?

Всяко нарушение на незащитена защитена здравна информация трябва да бъде докладвано на покритото лице в рамките на 60 дни от откриването на нарушението. Въпреки че това е абсолютният краен срок, бизнес партньорите не трябва да забавят ненужно уведомлението.

Какво е покрито лице CE?

Обхванатите лица са определени в правилата на HIPAA като (1) здравни планове, (2) клирингови къщи за здравни грижи и (3) доставчици на здравни услуги, които предават по електронен път всяка здравна информация във връзка с транзакции, за които HHS е приел стандарти.

По-широко ли е нарушението, както е определено от Министерството на обороните, от нарушението на HIPAA?

Съгласно Закона за неприкосновеността на личния живот физическите лица имат право да поискат промени в своите записи, съдържащи се в система от записи. Нарушението, както е определено от DoD, е по-широко от нарушение на HIPAA (или нарушение, определено от HHS).

Кои са следните категории за наказване на нарушения?

Кои от следните са категории за наказване на нарушения на федералните закони за здравеопазване? Трите основни категории наказания за нарушаване на федералните закони за здравеопазването включват: наказателни наказания, граждански парични санкции и санкции. Обхванатото лице (CE) трябва да има установен процес на жалба.

Как DoD дефинира нарушение?

Какво е нарушение? Според Министерството на отбраната (DoD) нарушение на личната информация възниква, когато информацията е загубена, разкрита на, достъпна от неупълномощени лица или потенциално изложена на неупълномощени лица или компрометирана по начин, при който субектите на информацията са отрицателно засегнати.

Кои са обхванатите субекти?

Обхванато лице е всеки, който предоставя лечение, плащане и операции в здравеопазването. Обхванатите субекти включват: лекарски кабинет, стоматологични кабинети, клиники, психолози, старчески дом, аптека, болница или агенция за домашно здравеопазване.

Кога трябва да се докладва за нарушение на Hipaa?

Ако нарушение засяга 500 или повече лица, обхванатите лица трябва да уведомят секретаря без неразумно забавяне и в никакъв случай по-късно от 60 дни след нарушението. Ако обаче нарушение засяга по-малко от 500 лица, покритото лице може да уведомява секретаря за такива нарушения на годишна база.

Кои са най-добрите практики за предотвратяване на нарушения?

Следват най-добрите практики на високо ниво за предотвратяване на нарушения.

  1. Инвестирайте в автоматизация на сигурността.
  2. Правилно конфигурирайте облака.
  3. Разработете и тествайте план за реакция при инциденти (IRP).
  4. Създайте силна политика за пароли и я наложете.
  5. Използвайте многофакторна автентификация.
  6. Шифроване на данни в покой и по време на пренос.

Коя служба на HHS е натоварена със защитата на отделен пациент?

Прилагане на HIPAA Службата за граждански права на HHS отговаря за прилагането на правилата за поверителност и сигурност. Прилагането на правилото за поверителност започна на 14 април 2003 г. за повечето юридически лица, обхванати от HIPAA.

Какво е ePHI?

Електронно защитена здравна информация (ePHI) е защитена здравна информация (PHI), която се произвежда, записва, прехвърля или получава в електронна форма. В Съединените щати управлението на ePHI се покрива от Правилото за сигурност на Закона за преносимост и отчетност на здравното осигуряване от 1996 г. (HIPAA).

Как да докладвам за нарушение на лични данни на флота?

УВЕДОМЛЕНИЯТА, АКО СЕ ИЗИСКВА, ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПРАВАТ В ДЕЙСТВИЕ НА ДЕСЕТ (10) ДНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ЗАГУБА ИЛИ ПОДОЗИРАНЕ НА ЗАГУБА НА PII. ОПРЕДЕЛЕНОТО Длъжностно лице ТРЯБВА С ПИСМЕНО ПИСМО ИЛИ ЦИФРОВО ПОДПИСАН ИМЕЙЛ ДА УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА. ОБРАЗЕЦ НА УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО Е НАЛИЧНО НА //PRIVACY.NAVY.MIL.