Какво е балансираното уравнение за S8 O2 so3?

1 отговор. Балансираното уравнение е S8+12O2 → 8SO3.

Какъв тип реакция е SO2 O2 so3?

1 Отговор на експерт Това е реакция на горене, но също така е окислително-редукционна реакция.

Какво е балансираното уравнение за Fe O2 Fe2O3?

Как бихте балансирали следното уравнение: Fe+O2 –> Fe2O3? Fe + O2 → Fe2O3 е небалансираната форма на химическа реакция. Fe + 3O2→ Fe2O3 вече има 6 O атома отляво, трябва да има и 6 O атома отдясно.

Какъв тип реакция е C s8 cs2?

намаляване

Балансирано ли е уравнението CH4 o2 — CO2 h2o?

Има 4 Н атома от лявата страна и 2 Н атома от дясната. Сега имаме 4 O атома от двете страни. CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O. Сега уравнението е балансирано.

Какъв тип реакция е C6H12O6 C2H5OH CO2?

C 6H 12O 6 е едновременно окислител и редуциращ агент (диспропорциониране (дисмутация)). Това е реакция на отделяне на газ, CO 2 е образуваният газ. Реагенти: C6H12O.

Как се образува C2H5OH?

Етанолът (Символ C2H5OH) е органично съединение и е химичното наименование на алкохола. Произвежда се чрез ферментация и има моларна маса g/mol. Етанолът (C2H5OH; алкохол за пиене) е органично съединение, което е запалима, летлива течност. Етанолът се произвежда чрез ферментация на захар или рафиниране на петрол.

Какво е името на C2H5OH?

етанол

Какво е общото име на всяко вещество?

Общи имена на химични вещества

Често срещано или тривиално имеХимическо вещество
barytaбариев хидроксид
бензолбензол
сода бикарбонатнатриев хидрогенкарбонат или натриев бикарбонат
бихлорид на живакживачен хлорид

Какво е значението на CH3CH2OH?

Етанолът е първичен алкохол, който е етан, в който един от водородите е заместен с хидрокси група.

Какво е общото име на CH3CH2OH?

Наличието на ОН в съединението го кара да попада във функционалната група на алкохола. Извеждайки го от тези термини, IUPAC името на CH3CH2OH е етанол.

Защо алкохолите са запалими?

Изгарянето разрушава ковалентните връзки на молекулите, така че с увеличаването на размера и масата на молекулите има повече ковалентни връзки, които да се разрушат, за да се изгори този алкохол. Следователно е необходима повече енергия за разрушаване на връзките, поради което запалимостта на алкохолите намалява с увеличаване на размера и масата на молекулите.

Какво е името на CH3CH2Cl?

видове:

ИМЕ:хлороетан, етил хлорид
ФОРМУЛА:CH3CH2Cl
CAS RN:75-00-3
СТРУКТУРА (ОТ NIST):
InChIKey:HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N

Каква функционална група е CH3CH2OH?

15 карти в този комплект

CH3CHCHCH3 Назовете функционалната група?алкен “-ENE”
CH3CH2OH Назовете функционалната група?АЛКОХОЛ - "OL"
CH3CH2COOH Назовете функционалната група?КАРБОКСИЛОВА КИСЕЛИНА
CH3CH2COH Назовете функционалната група?АДЛЕХИД “-AL”
CH3COOCH2ЕСТЪР “-ОВЕС”