Какъв набор от отражения би носил паралелограм?

„ос y, ос x, ос y, ос x“ е наборът от отражения сред следните избори, дадени във въпроса, които биха пренесли паралелограма ABCD върху себе си.

Какъв набор от отражения би пренесъл ABCD върху себе си?

Наборът от отражения, които биха върнали правоъгълник ABCD обратно към себе си, е: ос y, ос x, ос y, ос x. Чрез отразяване на оригиналното изображение върху оста y, трансформираното изображение се премества в 1-ви квадрант на декартовата равнина.

Какъв набор от отражения и завъртания би пренесъл правоъгълник ABCD върху себе си Мозъчно?

„Отразяване над оста y, отразяване върху оста x, завъртане на 180°“ е наборът от отражения и завъртания между изборите, дадени във въпроса, които биха пренесли правоъгълник ABCD върху себе си.

Какъв набор от трансформации може да се приложи към правоъгълник ABCD, за да се създаде ABCD?

Правоъгълникът ABCD се отразява около оста y и след това се завърта на 180°, за да се получи A’B’C’D’. Следователно, вторият правоъгълник се образува от: Отражение върху оста y и завъртане на 180°.

Как носиш форма върху себе си?

Една форма има симетрия, ако може да бъде неразличима от нейното трансформирано изображение. Формата има симетрия на въртене, ако съществува завъртане, по-малко от \begin{align*}360^\circ\end{align*}, което носи формата върху себе си.

Коя трансформация би преобразувала правоъгълник върху себе си?

РЕШЕНИЕ: Фигура в равнината има ротационна симетрия, ако фигурата може да бъде картографирана върху себе си чрез завъртане между 0° и 360° около центъра на фигурата. Посочената фигура има ротационна симетрия. Броят пъти, когато една фигура се картографира върху себе си, докато се върти от 0° до 360°, се нарича ред на симетрия.

Как да картографирате паралелограм самостоятелно?

Паралелограмът има ротационна симетрия от порядък 2. По този начин трансформацията на въртене преобразува паралелограма върху себе си 2 пъти по време на въртене около центъра му. И това е в центъра и около него. Следователно, завъртане на 180° около центъра му винаги ще картографира паралелограма върху себе си.

Каква е най-малката степен на въртене, която ще нанесе обикновен 15 Gon върху себе си?

24°

Коя форма на завъртяна на 120 градуса ще съвпадне сама със себе си?

правилен шестоъгълник

Кое завъртане ще пренесе шестоъгълник върху себе си?

Всяко следващо завъртане на 60° също картографира шестоъгълник върху себе си. Има 5 такива завъртания: на 60°, 120°, 180°, 240° и 300° (следващото е на 360°, което не е позволено от условията). Така че отговорът е 5.

Коя трансформация би носила ромб върху себе си?

ротации

Коя трансформация носи трапеца върху себе си?

само завъртане на 360° около която и да е точка ще пренесе всеки трапец върху себе си, неравнобедреният трапец няма линии на отражение, а равнобедреният трапец има само една - линията, която съдържа средните точки на двете успоредни страни.

Какви са ъглите на въртене на правилния петоъгълник?

Редът на ротационна симетрия на правилния петоъгълник е 5. Ъгълът на въртене е 72º.